Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Islanninhevosystävät Alsæla ry

Johtokunta 2024

Puheenjohtaja
Johanna Niemi
p. 040 8366 343

Varapuheenjohtaja
Kati Susi 
p. 040 5599 367

Sihteeri
Kati Kulma-Bremer

Taloudenhoitaja
Pia Ralli

Nuorisovastaava
Annukka Hakala
Jäsenet

Annukka Hakkarainen

Heli Tiensuu
Sirpa Lahdenoja-Niemi

Laura Niemi

Toiminnantarkastajat
Satu Ukkonen (varsinainen)
Tuula Järvenpää (vara)

Seuran sähköposti: islanninhevosystavat.alsaela(at)gmail.com
Kisailmoittautumiset: kisat.alsaela(at)gmail.com

Tilinumero: Alsaela FI29 5104 0020 1112 45

Johtokunnan kokoukset ovat aina avoimia kaikille jäsenille.

TIETOSUOJASELOSTE
Yleisen tietosuoja-asetuksen http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta

REKISTERINPITÄJÄ
Islanninhevosystävät Alsaela ry
Y-tunnus 2686011-3

REKISTERIN NIMI
Islanninhevosystävät Alsaela ry:n jäsen-, tilaus-, laskutus-, ja markkinointitietorekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT PERIAATTEET
Noudatamme henkilötietojen suhteen seuraavia vaatimuksia:

a) niitä on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”);

b) ne on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla; myöhempää käsittelyä yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten ei katsota 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteensopimattomaksi alkuperäisten tarkoitusten kanssa (”käyttötarkoitussidonnaisuus”);

c) henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”);

d) henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”);

e) ne on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten; henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja, jos henkilötietoja käsitellään ainoastaan yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellyttäen, että tässä asetuksessa vaaditut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on pantu täytäntöön rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi (”säilytyksen rajoittaminen”);

f) niitä on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia (”eheys ja luottamuksellisuus”).

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen jäseniin, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö raportointi- ja tilastollisiin tarkoituksiin. Islanninhevosystävät Alsaela ry käyttää näitä ja muita jäsen-/asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Yhteydenottokaavakkeen täyttäneiden tietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Jäsen- ja asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

- Jäsenen/asiakkaan kerätyt yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi.
- Asiakasryhmätiedot, alennusluokka ja muut asiakaskohtaiset lisätiedot.
- Laskutusosoite ja muut laskutustiedot
- Mahdollinen suostumus lähettää suoramarkkinointia.
- Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
- Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.
- IP-osoitetieto tai muu tunniste
- Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto kuten esimerkiksi yhteydenottopyynnön tarkoitus tai toive tilauksen toimitusajasta

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteystiedot saadaan jäsen-/asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana jäsenen/asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Jäsenyys-/asiakassuhde syntyy, kun henkilö liittyy yhdistyksen jäseneksi ja tekee verkkosivuilta tilauksen tai ostoksen. Jäsen-/asiakassuhde voidaan aloittaa myös henkilön pyynnöstä esim. puhelinkeskustelun perusteella.

ANONYYMI VERKKOANALYTIIKKA
Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavia työkaluja ja palveluita:
Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/
Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en
Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel
Microsoft Bing Adds: https://advertise.bingads.microsoft.com/…/resources/policies

EVÄSTEET
Sivustollamme käytetään evästeitä (engl. Cookies), joiden avulla voimme kehittää sivustoamme sinua varten. Evästeiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää yhdistyksen hallituksen jäsenyyttä. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan jäsen-/asiakassuhteen hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Laitteistojen ja ohjelmistojen päivitykset hoidetaan säännöllisesti, asianmukaisesti ja mahdollisiin uhkiin reagoidaan välittömästi. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Alsaelan rennot maalaisbileet 3.9.2022 B&B Villa Pinteleessä

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.